top of page
580b607c-d626-4a76-ad10-d95472fe27a2.jpg

Hätzlich Willkumme bei de Funke us Düsdörp

Leev Jecke

Mir sin die Jesellschaff mit dä Esselle un kumme us Düsdörp

Mer fiere der bönnsche Fastelovend wie et sinn muss und nämme uns selvs net zu Erns!

Dreimoll von Hätze: Bonn, Alaaf !!
Mer sinn jetzt uch in däm Internäz und hee jiddet vill ze kamelle…


Noch mieh Infos jiddet uch bei

​​

www.facebook.com/duisdorferfunken

​​

oder

​​

www.instagram.com/duisdorfer_funken/

Oder schick uns en Email an

info@duisdorfer-funken.de

Leev Jecke: Über uns
bottom of page